BREAKFAST

 • TEA/BLACK/COFFEE WITH MILK……..Tsh 1000
 • CHAPATI ……………………………………..Tsh 1000
 • BEEF SAUSAGE …………………………….Tsh 1500
 • FRIED BANANA …………………………….Tsh 1000
 • 2PIECES OF FRIED EGGS ………………..Tsh 2000
 • BREAD SLICE ………………………………..Tsh 1000
 • VEGETABLE SOUP …………………………Tsh 5000
 • BEEF SOUP …………………………………..Tsh 5000
 • GOAT SOUP ………………………………….Tsh 5000
 • 1 PIECE SWEET POTATO …………………..Tsh 600
 • 1 PIECE CASSAVA ……………………………Tsh 600
 • 1 PIECE YAM[Magimbi] ……………………..Tsh 600
 • 2PCS OF SCRAMBLED EGGS …………….Tsh 2000
 • FRUIT[AVOCADO & WATERMELON……..Tsh 2000

Main Menu

 • FISH RICE ………………Tsh 9,000
 • FISH CHIPS …………….Tsh 9,000
 • FISH UGALI ……………..Tsh 98,000
 • FISH PLAIN ……………..Tsh 7,000
 • 1/2 CHICKEN CHIPS …Tsh 9,000
 • 1/2 CHICKEN RICE ……Tsh 9,000
 • 1/2 CHICKEN UGALI ….Tsh 9,000
 • 1/2 CHICKEN PLAIN …………………………………….Tsh 7,000
 • FISH FILLET …………………………………………………Tsh 7,000
 • GOAT PLAIN …………………………………………………Tsh 7,000
 • 1/2 LOCAL CHICKEN …………………………………….Tsh 11,000
 • PRAWNS PLAIN ……………………………………………Tsh 7,000
 • PILAU PLAIN[SPECIAL ORDER] ……………………..Tsh 6,000
 • CHICKEN/FISH WITH CHIPS MASALA……………Tsh 9,000
 • CHIPS MASALA PLAIN………………………………….Tsh 4000
 • BEEF/LIVER WITH CHIPS MASALA………………..Tsh 8,000
 • CHICKEN/FISH/PRAWNS MAKANGE…………….Tsh 7,000
 • BEEF/LIVER MAKANGE…………………………………Tsh 6,000
 • CHICKEN/FISH/PRAWNS IN COCONUT………….Tsh 8,000
 • BEEF/LIVER IN COCONUT …………………………….Tsh 7,000
 • LOCAL CHICKEN IN COCONUT ……………………..Tsh 12,000
 • CHICKEN LIVERS ………………………………………….Tsh 6,000
 • BEEF CHIPS ………………………………………………….Tsh 8,000
 • BEEF RICE …………………………………………………….Tsh 8,000
 • BEEF UGALI …………………………………………………..Tsh 8,000
 • BEEF BANANA ………………………………………………Tsh 8,000
 • CHIPS PLAIN …………………………………………………Tsh 3,000
 • UGALI PLAIN ………………………………………………….Tsh 3,000
 • RICE PLAIN …………………………………………………….Tsh 3,000
 • CHIPS FRIED EGGS………………………………………….Tsh 4,000
 • LIVER CHIPS …………………………………………………..Tsh 8,000
 • LIVER RICE ……………………………………………………..Tsh 8,000
 • LIVER UGALI ……………………………………………………Tsh 8,000
 • MSHIKAKI 1 STICK ………………………………………….Tsh 2,000
 • SOURCE ………………………………………………………….Tsh 3,000
 • BEANS PLAIN …………………………………………………Tsh 3,000
 • VEGETABLE PLAIN ………………………………………….Tsh 3,000
 • RICE/UGALI WITH BEANS& VEGETABLE …………..Tsh 7,000
 • BOILED FISH PLAIN[Mchemsho]25min -……………….Tsh7,000
 • BOILED FISH WITH POTATOES/BANANAS[Mchemsho]25min..Tsh9,000
 • BOILED BEEF PLAIN [Mchemsho]25MIN ………………..Tsh 5,000
 • BOILED BEEF WITH POTATOES/BANANAS[Mchemsho]25min ..Tsh7,000
 • BOILED 1/2 CHICKEN PLAIN [mchemsho]25min …………….Tsh 7,000
 • BOILED 1/2 CHICKEN WITH POTATOES/BANANAS[Mchemsho]25min-9,000
 • BOILED GOAT PLAIN [Mchemsho]25min ……………………..Tsh 5,000
 • BOILED GOAT WITH POTATOES/BANANAS[Mchemsho]25min …Tsh 7,000

SOFT DRINKS

 • SODA BOTTLE ………………Tsh 1,500
 • KILIMANJARO MINERAL WATER 1/2LTR …..Tsh 1,500
 • KILIMANJARO MINERAL WATER 1.5 LTR …..Tsh 2,500